หน้าแรก

ขอเชิญร่วมส่งบทความ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติจีนวิทยา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยจีนศึกษา ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเวลา 2 วัน ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - จีนในวิถีใหม่” ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปรีทัศน์ด้านจีนศึกษา โดยพิจารณาได้ทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้านหลัก ดังนี้

  1. ด้านภาษา และการสอนจีน : ภาษาจีน ไวยากรณ์จีน การแปลภาษาจีน วรรณกรรมจีน อักษรจีนโบราณ การสอนภาษาจีน ฯลฯ
  2. ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน : ศิลปะจีน วัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์จีน สังคมศาสตร์ ปรัชญาจีน นิทานพื้นบ้านจีน ฯลฯ
  3. ด้านเศรษฐศาสตร์ และการเมืองการปกครอง : เศรษฐกิจจีน การค้าการลงทุน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง ยุทธศาสตร์จีน นโยบาย ฯลฯ

กำหนดการลงทะเบียน

ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2565
รับสมัครและส่งผลงาน ขยายระยะเวลาถึง 15 กรกฎาคม 2565
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
วันจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนวิทยา ครั้งที่ 1 19-20 กันยายน 2565

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล
นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

รองศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อาทิตยา ปัญญา
ผู้อานวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) สพฐ.

อัตราค่าลงทะเบียน

รวมถึงค่าบริการในงานประชุม ค่ามื้ออาหาร กาแฟและงานเลี้ยงต้อนรับ

ประเภท ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน (บาท)
ผู้นำเสนอ
นักวิจัย/อาจารย์ 1,500
นักศึกษา 750
ผู้เข้าร่วม
บุคคลทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

** อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย