สาส์นจากคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การติดเชื้อโควิด ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก จนถึงปัจจุบัน แม้จะยังไม่หมด แต่แนวโน้มและความรุนแรงมีทีท่าลดลง สามารถกล่าวได้ว่าประชาชนทุกคนและทุกอาชีพทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อนี้ ไม่มากก็น้อย

การประชุมวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในประจำปี 2564 นี้ จัดระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 64 มีชื่อว่า “Impact of COVID-19 on Medical Practice” เนื่องจากสำนักวิชาให้ความสำคัญถึงผลกระทบจากการติดเชื้อโควิดต่อเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิดที่ผ่านมา มีความยากลำบากขึ้น แพทย์ทุกสาขารวมทั้งนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาได้รับผลกระทบไปด้วย ที่สำคัญอย่างยิ่งได้แก่ผลกระทบทางจิตใจที่ตามมา การประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ”ประคองใจ...ให้เป็นสุข ในยุคโควิด” โดยพระอาจารย์เมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน เชียงราย ซึ่งท่านอาจารย์ให้ความเมตตา มาบรรยายให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ ในรูป onsite ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 อาคาร รพ.ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคารที่ 30 พ.ย. 64 เวลา 9.15-10.15 น. ส่วนการประชุมที่เหลือจะจัดเป็นแบบ virtual ทั้งหมด อาทิ การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในยุคโควิด โดย พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทย Medical Device Invention in COVID-19 Era โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Vaccines to Prevent COVID-19 infection โดยอาจารย์นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ แบบ virtual ในรูป oral และ poster และมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเวชปฏิบัติในสาขาต่างๆ

การประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จได้ เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยากรผู้บรรยายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งบริษัทยาและเวชภัณฑ์ ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้องกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Avatar

พระเมธีวชิโรดม
(ว.วชิรเมธี)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
(พระอารามหลวง) เชียงราย
ผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

พระเมธีวชิโรดม
(ว.วชิรเมธี)

Avatar

พล.อ.ท.
นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

พล.อ.ท.
นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

Avatar

ศาสตราจารย์
นพ.ยง ภู่วรวรรณ

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์
นพ.ยง ภู่วรวรรณ

Avatar

รองศาสตราจารย์
นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์
นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์

Important date

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม (Registration Date) 1 กันยายน – 21 พฤศจิกายน 2564
เปิดรับบทคัดย่อ (Open Abstract Submission) 1 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณา (Announcement Date) 15 ตุลาคม 2564
เปิดรับโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และไฟล์บันทึกเสียงการนำเสนอ
(Open E-Poster Submission)
15 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564
ตัดสินผลงานวิจัยผ่านโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Poster Decision Date) 30 พฤศจิกายน 2564
นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา และตัดสินผล (Oral Presentation and Decision Date) 1 ธันวาคม 2564
ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล (Closing Ceremony Date) 2 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3,
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100

 • ฝ่ายวิชาการ อ.นพ. อภิชัย ลีละสิริ
  E-mail : Apichai.lee@mfu.ac.th
  โทรศัพท์. 081-2088229
 • เลขาฝ่ายวิชาการ คุณปานวดี น้อยไพโรจน์
  E-mail : panwadee.noi@mfu.ac.th
  โทรศัพท์. 053-916567
 • เลขาฝ่ายอำนวยการ คุณณฐมน กันแก้ว
  E-mail : nathamon.kan@mfu.ac.th
  โทรศัพท์. 053-916566