สาส์นจากคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์

            การแพทย์ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 ในปัจจุบันโรคนี้ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วย แต่เนื่องด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและมาตรการในการป้องกันอย่างจริงจัง รวมทั้งความร่วมมือของประชาชน ทำให้ในประเทศไทยได้รับผลกระทบ ไม่มากเท่าในอีกหลายประเทศ นวัตกรรมในด้านการรักษารวมทั้งวัคซีนซึ่งกำลังพัฒนาอยู่ จะช่วยเหลือประชากรของโลกได้

         การประชุมวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปีนี้ มีชื่อว่า “Aging and Diseases during Covid-19” เนื่องจากสำนักวิชาให้ความสำคัญในด้านโรคที่พบบ่อยในผู้สูงวัย ซึ่งปัจจุบันถือว่าประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัย ประกอบกับในปัจจุบัน Covid-19 ยังเป็นปัญหาที่สำคัญ ไม่สามารถกำจัดออกไปจากสังคมโลกได้ ดังนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อ Covid-19 จึงอาจมีความยากลำบากขึ้น การประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอาทิ ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง ผลกระทบโควิท-19 วิถีชีวิตใหม่ ความหวังอยู่ที่การรักษาและวัคซีน โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Covid-19 infection: Epidemiologist Perspective โดย พันโท ดร.นายแพทย์ภพกฤต ภพธรอังกูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก Minimally Invasive Surgery in Aging โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล Medical Innovation for Aging and Covid-19 โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์ และ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  

          การประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จได้ เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลลำพูนกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตให้นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ปฏิบัติงาน ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้องกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พันโท ดร. นายแพทย์ภพกฤต ภพธรอังกูร
กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน
กรมแพทย์ทหารบก

หัวข้อที่น่าสนใจ

วัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
 ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “ผลกระทบโควิด-19 วิถีชีวิตใหม่ ความหวังอยู่ที่วิธีการรักษา และวัคซีน”
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากอดีต สู่ปัจจุบันและอนาคต
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโท นายแพทย์นพดล วรอุไร , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
Physiologic Changes in Elderly
- แพทย์หญิงรวีวรรณ สุรเศรณีวงศ์
Community Medicine for Aging
- นายแพทย์นพปฎล พรรณราย
- นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต
Minimally Invasive Surgery in Aging
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ
Dental Consideration in Aging Population
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
- ดร.ประทานพร อารีราชการัณย์
- อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
How to Approach Depression in Elderly
- นายแพทย์ภูมิ ชมภูศรี
Hematologic Problems in Elderly
- แพทย์หญิงมนทกานต์ อิทธิอมรเลิศ
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563
Bone and Joint Problems in Aging
- นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา และคณะ
Eye Problems in Aging
- แพทย์หญิงฟ้าอรุณ ศราวุธธิกุล
How to Reduce Your Risks of Dementia
- นายแพทย์กิตติธัช บุญเจริญ
Covid-19 infection: Epidemiologist Perspective
- พันโท ดร.นายแพทย์ภพกฤต ภพธรอังกูร กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก
Medical Innovation for Aging and Covid-19
- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์
- นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล
How to Treat Type 2 DM in Elderly
- นายแพทย์เกษตร ฉิมพลี
Heart Problems in Elderly
- นายแพทย์พิษณุ บุญประเสริฐ
วัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
How to Approach Depression in Elderly
- นายแพทย์ภูมิ ชมภูศรี
Hematologic Problems in Elderly
- แพทย์หญิงมนทกานต์ อิทธิอมรเลิศ
Aging Face and Facial Rejuvenation
- นายแพทย์อานนท์ วิทยานุกุลลักษณ์
- แพทย์หญิงภคินันท์ สามิบัติ
เมื่อข้าพเจ้าเป็นแพทย์แม่ฟ้าหลวง
- นายแพทย์สันติมน ทองเกตุ

ที่พัก

สถานที่จัดงาน

แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจในเชียงราย

ไม่ว่าคุณและสมาชิกในกลุ่มเดินทางจะชอบท่องเที่ยวแบบใด เชียงรายคือจุดหมายที่มีทุกอย่างสำหรับทุกคน ทั้งธรรมชาติที่งดงามและหลากหลายของเทือกเขาสูง ไร่ชา น้ำตก ถ้ำ สายน้ำที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม แหล่งจับจ่าย ชายแดน ตัวเมืองและวิถีชีวิตของชาวเชียงราย
เลือกปลายทางที่ตรงใจแล้วออกเดินทางกันเลย! เชียงรายมีพร้อมทั้งบริการรถเช่าและรถโดยสารสาธารณะ ถนนหนทางที่สะดวกสบายจะนำคุณไปสู่ความประทับใจและความทรงจำดีๆ ที่ไม่อาจลืมเลือน

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3, 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100